Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนสำรวจจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 
นายสมรัก ทองรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว
 
นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว
(xxx-xxx-xxxx)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 องค์กรแห่งการเรียนรู้
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ITA
 E-Service
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทรายขาว
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลึก
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
หลักสูตรสถานศึกษา
การประกันคุณภาพ
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประะพฤติมิชอบ
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทรายขาว
เปิดสำรวจและลงทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวเพื่อขอรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 9)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ดู : 14)
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนร่วมสมัครกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ดู : 27)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 (ดู : 49)
ปฏิทินการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 72)
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 62)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทรายขาว
โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว - หมู่ที่ 3 บ้านห้วยพลูหนัง ฯ (ดู : 374)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายห้วยลึก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (ดู : 474)
โครงการขยายถนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพลูหนัง ม.3-บ้านทุ่งคา ม.5 (ดู : 449)
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพลูหนัง หมู่ที่ 3 - บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 5 (ดู : 463)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 444)
ประกาศแผน ฯ (ดู : 440)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทรายขาว
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลทรายขาว
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลทรายขาว
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลทรายขาว
 
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลทรายขาว
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 79)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 65)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 88)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง (ดู : 99)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ (ดู : 146)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 179)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ชาวตำบทรายขาว สั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตและสืบทอดปรับใช้มาจนถึงปัจจุบัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลทรายขาว
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลทรายขาว ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
ศููนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ทต.ทรายขาว
 
เทศบาลตำบลทรายขาว
  หมู่ที่ 2 ตำบทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170 
โทรศัพท์ : 0-7569-9203
โทรสาร : 0-7569-9203
E-mail Address : info@saikhawkrabi.go.th
 
   Copyright © 2019. www.saikhawkrabi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs