ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศ อบต.ทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบ่อมะม่วง - ข้างสระน้ำ หมู่ที่ ๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบ่อมะม่วง - ข้างสระน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อมะม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ถนนกว้าง ๓ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หรือปรับแต่งพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ เมตร ลงลูกรังหรือหินผุไม่น้อยกว่า๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ? ๐.๖๐ ๑ จุด จำนวน
๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดแบบแปลนหรือรายการประมาณราคาที่ อบต.ทรายขาว กำหนด) ในวงเงิน ๒๙๓,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ราคากลางโครงการ เป็นเงิน ๒๙๓,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคา (สัญญาเดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๖,๕๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๒.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วน-ท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล-ทรายขาว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ระหว่างวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ผู้ที่ไม่ได้ดูสถานที่ก่อสร้างและฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจะนำมาเป็นข้อโต้แย้งภายหลังมิได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้ในวันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ? ๑๖.๓๐ น. หรือยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ? ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่กลาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผู้สนใจติดต่อขอ ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (ส่วนการคลัง) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวัน เวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.saikhawkrabi.go.th /www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๔-๒๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เอกสารแนบ :