โครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายก อบต. 2 คน และเลขาธิการนายก อบต. 1 คน
 • ปลัด อบต.
 • ประกอบด้วย
        1)สำนักงานปลัด
        2)ส่วนการคลัง
  ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา อบต. 14 คน,ประธานสภา 1 คน,รองประธานสภา 1 คน,เลขานุการประธานสภา 1 คน,สมาชิกสภาอบต. 14 คน

  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประกอบด้วย

  (1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 14 คน โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และเลขานุการสภาองค์การ
  บริหารส่วนตำบล 1 คน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมด 14 คน ประกอบด้วย
  1. นายประสิทธิ์  ทิ้งนุ้ย
  2. นายสุทิน  สุวรรณบำรุง
  3. นายวุฒิชัย  ใจแน่
  4. นายร่าเสด  ละมุน
  5. นายสมมาต  ห้วยลึก
  6. นายถาวร  โยธา
  7. นายกิตติภพ  คิดสวน
  8. นายกรินทร์  จงรักษ์
  9. นายเกษมพิสิทธิ์  ยะลา
  10. นายธุวชิต  หนูน้อย
  11. นายบูหมัน  หาบหิ้ว
  12. นายพีระ  แข็งแรง
  13. นายทวี  จันทอง
  14. นายวินิจ  หนูทอง

  ทำหน้าที่ - หน้าที่ทางนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

  (2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภา
  ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายได้ และแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 1 คน

  คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประกอบด้วย
  1. นายเทียนชัย ลิ่มปิชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  2. นายมูยาเฮด ทุ่งยอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. นายนิยมพันธ์  พลูหนัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  4. นายส้าอุด หัวแหลม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  5. นายประสาน ญาติพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  ทำหน้าที่ - กำหนดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย

  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

  ส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
  •  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหาร
  ส่วนตำบล หรือกิจการใดที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  •  ส่วนการคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน การงบประมาณ
  งานผลประโยชน์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  •  ส่วนโยธา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  Site Map | ©2010 Sourcecode.in.th