อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 1. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที 12 พ.ศ. 2546
  1. มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
   เทศบาลตำบล
   1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
   2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
   3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
   5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
   6. ให้ราษฏรได้รับการศึกษาอบรม
   7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒธรรมอันดีของท้องถิ่น
   9. หน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
    เทศบาลเมือง
    มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลตำบลตามข้อ(1) - (9)และมีหน้าที่เพิ่มอีกดังนี้
   10. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
   11. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
   12. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
   13. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
   14. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
   15. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   16. ให้มีการดำเนินการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
    เทศบาลนคร
    มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเทศบาลเมืองตามข้อ (1)-(16) และมีหน้าที่เพิ่มอีกดังนี้
   17. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
   18. กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณะสุข
   19. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น
   20. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
   21. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   22. การวางผังเมืองและการควมคุมการก่อสร้าง
   23. การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
  2. มีหน้าที่อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
   • เทศบาลตำบล
    1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
    2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
    3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
    5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฏร
    6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
    7. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
    9. เทศพาณิชย์
   • เทศบาลเมือง
    1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
    3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฏร
    4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
    5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
    6. ให้มีการสาธารณูปการ
    7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
    8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
    9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
    10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
    12. เทศพาณิชย์ เทศบาลนคร อาจจัดทำกิจการอื่นๆ เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองตามข้อ (1) - (12)

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

 1. อำนาจหน้าที่ของ อบต.ต้องจัดทำ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
  • อบต. อาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังนี้ (มาตรา 68)
   1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
   2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ สวนสาธารณะ
   5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์
   6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร์
   8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   10. ให้มีการตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   12. การท่องเที่ยว
   13. การผังเมือง
  • ภารกิจหน้าที่ของเมืองพัทยาตามกฎหมายกำหนดมี 14 ประการดังต่อไปนี้
   1. การรักษาความสงบเรียบร้อย
   2. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   3. การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   4. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
   5. การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
   6. การจัดการจราจร
   7. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   8. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล และการบำบัดน้ำเสีย
   9. การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
   10. การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ
   11. การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
   12. การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเทียว
   13. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   14. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา
  • ภารกิจของกรุงเทพมหานคร
   ที่ต้องดำเนินการ ซึ่งมีทั้งหมด 27 ประการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดังนี้
   1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครและตามกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
   2. การทะเบียบตามที่กฎหมายกำหนด
   3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   5. การผังเมือง
   6. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   7. การวิศวกรรมจราจร
   8. การขนส่ง
   9. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
   10. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   11. การควบคุมอาคาร
   12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   14. การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   15. การสาธารณูปโภค
   16. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   17. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
   18. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   19. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   20. การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
   21. การจัดการศึกษา
   22. การสาธารณูปการ
   23. การสังคมสงเคราะห์
   24. การส่งเสริมการกีฬา
   25. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
   26. การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
   27. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหหมาย หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
Site Map | ©2010 Sourcecode.in.th